Falles de Sagunt

Festa d’Interés Turístic Nacional

Propostes per a la confecció dels vestits de valenciana de la Fallera Major de FJFS i la seua Cort d’ Honor 2025

Federació Junta Fallera de Sagunt té la necessitat, com en anys anteriors, de contractar diferents serveis i subministraments d’ indumentària valenciana, entre els que es troba la confecció dels vestits oficials, amb destinació a les Falleres Majors de FJFS i les seues Corts d’ Honor de l’ any 2025.

Per això, i amb l’ objectiu d’ oferir la possibilitat de presentar-se a la contractació a quantes empreses estiguen interessades en el servei, s’ obri un període de presentació de pressupostos en què tota persona interessada puga remetre les seues propostes d’ acord amb els requisits següents:

Objecte del contracte: confecció dels vestits (vestit oficial) de la Fallera Major de FJFS i  la Cort d ‘Honor per a l’ any 2025.

Forma d’adjudicació: adjudicació directa per contracte menor, a partir de l’estudi de totes les propostes presentades.

Descripció del servei:

 • Confecció del primer vestit oficial per a la Fallera Major de FJFS i les sis components de la Cort d’Honor.
 • Confecció del cossos de manega llarga per a la crida.

Descripció: Vestit de segle XVIII per a la Fallera Major i segle XIX per a la Cort d’Honor.  El disseny definitiu a definir per l’empresa adjudicatària d’acord a la tradició i el respecte a la indumentària tradicional valenciana. I realització dels cos de mànega llarga del mateix.

La confecció dels elements haurà d’incloure, en tots els casos, els folres, entreteles,  randes, i cintes.

Dates de lliurament:

 • El vestit haurà d’ estar confeccionat i finalitzat per a la Fallera Major  el 13 de juny de 2024 (1 dia abans de la proclamació). I per a la seua cort d’honor 1 dia abans de l’exaltació.
 • En el cas de la crida, ha d’ estar 1 dia abans tots els cossos de mànega llarga fets.

 

Presentació de la documentació

La documentació haurà d’enviar-se per correu electrònic a l’adreça protocolo@fjfs.es amb anterioritat al 24 de maig de 2024.

La documentació a enviar serà la següent:

 • Dades de l’empresa: raó social, CIF, domicili, persona i dades de contacte. 
 • Currículum vitae i trajectòria professional de l’empresa, en especial respecte a l’objecte del contracte.  
 • Pressupost de la confecció (IVA inclòs).
 • Memòria descriptiva del treball a realitzar, amb indicació expressa de la metodologia de treball. 
 • Proposta amb idees de disseny, confecció i referències gràfiques de models similars als dissenys.
 • Document en què s’ expresse la capacitat tècnica i humana per a desenvolupar l’encàrrec, amb indicació expressa del nombre de treballadors contractats de forma habitual i la possibilitat de noves contractacions en el cas de rebre l’encàrrec.
 • Documents en què es certifique estar al corrent del pagament de la seguretat social i dels compromisos amb l’agència tributària.
 • Que en el preu s’ incloguen totes les compostures derivades de l’ús dels vestits al llarg de tot l’ any d’exercici faller, tant de les components de la Cort d’Honor, com de la Fallera Major

 

Col·laboració

Una vegada es realitze l’adjudicació, l’empresa adjudicatària i FJFS establiran un acord de col·laboració pel qual ambdós parts es comprometen a facilitar els processos per a la difusió de la col·laboració de la millor forma possible, atenent a l’esforç que realitzen les empreses participants en la indumentària de les Falleres Majors i les seues Corts d’ Honor.

Des de FJFS se’l donarà publicitat a través de diferents mitjans a l’empresa encarregada de la confecció dels vestits.

Per a qualsevol dubte sobre el procediment o sobre l’objecte de la contractació, poden dirigir-se a nosaltres en el correu protocolo@fjfs.es

Novetats recents

Les Falles, Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO

Cerca

Calendari

© 2023 ZapInformática