Falles de Sagunt

Festa d’Interés Turístic Nacional

Propostes per a la confecció dels vestits de valenciana de la Fallera Major Infantil de FJFS i la seua Cort d’ Honor Infantil 2025

Federació Junta Fallera de Sagunt té la necessitat, com en anys anteriors, de contractar diferents serveis i subministraments d’indumentària valenciana, entre els quals es troba la confecció dels vestits oficials, amb destinació a les Falleres Majors de FJFS i les seues Corts d’Honor de l’any 2025.
Per això, i amb l’objectiu d’oferir la possibilitat de presentar-se a la contractació a quantes empreses estiguen interessades en el servei, s’obri un període de presentació de pressupostos en què tota persona interessada puga remetre les seues propostes d’acord amb els requisits següents:

Objecte del contracte: confecció dels vestits (vestit oficial) de la Fallera Major Infantil de FJFS i la seua Cort d’Honor Infantil per a l’any 2025.
Forma d’adjudicació: adjudicació directa per contracte menor, a partir de l’estudi de totes les propostes presentades.

Descripció del servei

• Confecció del primer vestit oficial per a la Fallera Major Infantil de FJFS i les sis components de la Cort d’Honor Infantil per a l’any 2025.
• Confecció dels cossos de mànega llarga per a la crida.
Descripció:
Vestit de segle XVIII per a la Fallera Major Infantil i segle XIX per a la Cort d’Honor Infantil .El disseny definitiu a definir per l’empresa adjudicatària d’acord amb la tradició i el respecte a la indumentària tradicional valenciana. I realització del cos de mànega llarga d’aquest. La confecció dels elements haurà d’incloure, en tots els casos, els forles, entreteles, randes, cintes i llaços.

Dates de lliurament:
• El vestit haurà d’estar confeccionat i finalitzat per a la Fallera Major Infantil el 13 de juny de 2024 (1 dia abans de la proclamació). I per a la Cort d’Honor Infantil 1 dia abans de l’exaltació.
• En el cas de la crida, ha d’estar 1 dia abans tots els cossos de mànega llarga fets.

 

Presentació de la documentació

La documentació haurà d’enviar-se per correu electrònic a l’adreça protocolo@fjfs.es amb anterioritat al 24 de maig de 2024.

La documentació a enviar serà la següent:
• Dades de l’empresa: raó social, CIF, domicili, persona i dades de contacte.
• Curriculum vitae i trajectòria professional de l’empresa, en especial respecte a l’objecte del contracte.
• Pressupost de la confecció (IVA inclòs)
• Memòria descriptiva del treball a fer, amb indicació expressa de la metodologia de treball.
• Proposta amb idees de disseny, confecció i referències gràfiques de models similars als dissenys proposats.
•Document en què s’expresse la capacitat tècnica i humana per a desenvolupar l’encàrrec, amb indicació expressa del nombre de treballadors contractats de forma habitual i la possibilitat de noves contractacions en el cas de rebre l’encàrrec.
• Documents en què es certifique estar al corrent del pagament de la seguretat social i dels
compromisos amb l’agència tributària.
• Que en el preu s’incloguen totes les compostures derivades de l’ús dels vestits al llarg de tot l’any d’exercici faller, tant de les components de la Cort d’Honor, com de la Fallera Major Infantil.

 

Col·laboració

Una vegada es realitze l’adjudicació, l’empresa adjudicatària i FJFS establiran un acord de col·laboració pel qual ambdós parts es comprometen a facilitar els processos per a la difusió de la col·laboració de la millor forma possible, tenint en compte l’esforç que realitzen les empreses participants en la indumentària de les Falleres Majors i les seues Corts d’Honor.

Des de FJFS se’l donarà publicitat a través de diferents mitjans a l’empresa encarregada de la confecció dels vestits.

Per a qualsevol dubte sobre el procediment o sobre l’objecte de la contractació, poden dirigir-se a nosaltres en el correu protocolo@fjfs.es

Novetats recents

Les Falles, Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO

Cerca

Calendari

© 2023 ZapInformática